Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  09.03.2017р. Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 14.04.2017р.


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРИДИЧНА  КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30, у відповідності до ч. 1  ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «14» квітня  2017 року о 12:00  за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30, кімната 304  відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 10.04.2017 року. 

Перелік питань та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. Проект рішення з першого питання: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Маслєннікова Олена Олегівна; Член лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна.        

2 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення з другого питання: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Філіпську Олену Вікторівну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства –  Ор’єву Юлію Олегівну.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Проект рішення з третього питання: 1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Проект рішення з четвертого питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Проект рішення з п’ятого питання: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 фінансовий рік. Проект рішення з шостого питання: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Проект рішення з сьомого питання: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.  Проект рішення з восьмого питання: 1. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2016 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства. 2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

9 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства. Проект рішення з дев’ятого питання: Припинити з 14.04.2017 року повноваження Ревізора Товариства Протасовицького Ігоря Олександровича.

10 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, який уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. Проект рішення з одинадцятого питання: 1.          Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства на безоплатній основі.

2.  Уповноважити директора Товариства Подгорну В.В. на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

12 питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів. Проект рішення з дванадцятого  питання: 1.Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

1.    Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

13 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Проект рішення з тринадцятого питання: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, що враховує зміну найменування вулиці, на якій зареєстровано місцезнаходження Товариства (з вулиці Леніна на вулицю Воскресенська) та зміни до Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові чергових загальних зборів акціонерів Товариства    Філіпській Олені Вікторівні.

3. Надати повноваження щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції Старенко Т.М. та Тарановій О.Ю., а також на здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, в органі на який покладено функції з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

13605,7

23 760,5

Основні засоби 

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції 

663,2

1 463,2

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість 

3334,2

10 148,2

Грошові кошти та їх еквіваленти 

-

0,9

Нерозподілений прибуток 

6,3

8,2

Власний капітал 

8 419,3

8 413,0

Статутний капітал 

8 400,0

8 400,0

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

5186,4

12,2

Чистий прибуток (збиток) 

6,3

6,7

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

3

4

Адреса власної веб-сторінки Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: pravozahist_inv.proemitent.info.

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Подгорна В.В.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 09.03.2017 року № 46.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Директор ПрАТ «ЮК «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ»                                          В.В. Подгорна        

                                                                                                                      09.03.2017                

ProEmitent.INFO